ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1.  Algemeen

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten, overeenkomsten en producten van Verbeteradvies, gevestigd aan de Burgemeester van der Jagtkade 31, te Hellevoetsluis ….

2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verbeteradvies, voor de uitvoering waarvan door Verbeteradvies derden dienen te worden betrokken.

3.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de eventuele medewerkers en ingehuurde free-lancers van Verbeteradvies en zijn directie.

4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing. Verbeteradvies en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.   Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.   Indien Verbeteradvies geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Evenmin dat Verbeteradvies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2    Offertes en aanbiedingen

1    Alle aanbiedingen en offertes van Verbeteradvies zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de   aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2    Verbeteradvies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien offertes worden uitgebracht aan ondernemers worden deze gesteld exclusief BTW.

4   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verbeteradvies niet aan de aanvaarding gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verbeteradvies anders aangeeft.

 

artikel 3    Contractsduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.   Een overeenkomst tussen Verbeteradvies en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.   Is voor de uitvoering van de dienst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Verbeteradvies schriftelijk in gebreke te stellen. Verbeteradvies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.   Verbeteradvies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.   Verbeteradvies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.   Indien door Verbeteradvies of door Verbeteradvies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor die   medewerkers.

6.    Verbeteradvies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Verbeteradvies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verbeteradvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst of overeenkomst, tijdig aan   Verbeteradvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de dienst of de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verbeteradvies zijn verstrekt, heeft Verbeteradvies het recht de uitvoering van dienst of de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging   voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Verbeteradvies ter beschikking heeft gesteld. Verbeteradvies is niet   aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verbeteradvies is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.   Indien tijdens de uitvoering van de dienst of de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de dienst of de overeenkomst overgaan. Indien   de aard, omvang of inhoud van dienst of de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de dienst of de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan   dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verbeteradvies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de dienst of     de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk   opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10 . Indien de dienst of de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,dan is Verbeteradvies gerechtigd om eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Verbeteradvies bevoegde personen en de opdrachtgever akkoord is gegaan

       met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop   daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde dienst of  overeen komst levert geen wanprestatie van 

       Verbeteradvies op en is voor de Opdrachtgever geen grond om  de dienst of de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verbeteradvies een verzoek tot wijziging van de dienst of de  overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben  bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te

       leveren zaken.

12.  Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van wat waartoe hij tegen  Verbeteradvies gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van  Verbeteradvies daardoor direct of indirect ontstaan.

13.  Indien Verbeteradvies met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is   Verbeteradvies niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat   de Opdrachtgever   in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om

      die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een  stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de  overeenkomst

      redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

14.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%  en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever  die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW

      gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Verbeteradvies:

- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uitvoeren;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Verbeteradvies rustende verplichting ingevolge de wet;

- indien bedongen is dat de dienst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 

artikel 4    Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de dienst of de overeenkomst

1.   Verbeteradvies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de dienst of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de dienst of de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst  Verbeteradvies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen  uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Verbeteradvies kan worden gevergd dat hij de dienst of de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal  nakomen.

2.   Voorts is Verbeteradvies bevoegd de dienst te staken  of de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat uitvoering van de dienst of nakoming van de  overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden  voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de dienst of de overeenkomst in redelijkheid niet van Verbeteradvies kan worden gevergd.

3.   Indien dan de dienst wordt gestaakt of de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verbeteradvies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Verbeteradvies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en 

      overeenkomst.

4.   Indien dan Verbeteradvies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.   Indien dan de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Verbeteradvies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.   Indien de Opdrachtgever zijn uit de dienst of de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verbeteradvies gerechtigd  de dienst te staken of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.   Indien dan de dienst tussentijds wordt gestaakt of dan de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verbeteradvies, zal Verbeteradvies in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verbeteradvies extra kosten met zich meebrengt,  worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Verbeteradvies anders aangeeft.

8.   In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de 

      Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verbeteradvies vrij om de dienst of de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 

      enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verbeteradvies op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 artikel 5   Overmacht

1.   Verbeteradvies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

      opvattingen voor zijn rekening komt.

2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien , waarop Verbeteradvies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

      Verbeteradvies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verbeteradvies of van derden daaronder begrepen.

3.   Verbeteradvies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 

      schade aan de andere partij.

4.  Voor zover Verbeteradvies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verbeteradvies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6   Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verbeteradvies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verbeteradvies aangegeven. Verbeteradvies is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.   Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een wettelijke  rente verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De

      rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.  Verbeteradvies heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verbeteradvies kan, zonder  daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verbeteradvies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en   lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.   De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verbeteradvies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en 

      met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verbeteradvies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7   Aansprakelijkheid

1.   Indien Verbeteradvies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

2.   Verbeteradvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verbeteradvies is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.   Indien Verbeteradvies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verbeteradvies beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.   De aansprakelijkheid van Verbeteradvies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.   Verbeteradvies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Verbeteradvies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 8   Vrijwaring

1.   De Opdrachtgever vrijwaart Verbeteradvies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verbeteradvies toerekenbaar is. Indien Verbeteradvies uit dien hoofde door derden 

    mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Verbeteradvies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verbeteradvies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verbeteradvies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9   intellectuele eigendom 

1.   Verbeteradvies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verbeteradvies heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor

      andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verbeteradvies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.

2.   De rechter in de vestigingsplaats van Verbeteradvies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verbeteradvies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11  Privacy

1.  Verbeteradvies slaat digitaal (contact) alleen gegevens op in de klantenbestandslijst om kerstkaarten te zenden en om contact op te nemen. Verder slaat verbeteradvies contactgegevens op in het boekhoudsysteem. Verbeteradvies zendt geen mailings en geeft geen 

     contactgegevens door aan derden. 

2.  Verbeteradvies bewaart digitaal en in papieren versie de informatie en gegevens op die noodzakelijk zijn om u te ondersteunen op het gebied waarom is gevraagd. Deze gegevens staan in een beschermde omgeving met wachtwoorden.